НЭГ.АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХӨТӨЛБӨР, ҮНЭЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ

1.Англи хэлний боловсрол эзэмшүүлэхэд АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН СТАНДАРТ, АНГЛИ ХЭЛНИЙ БАГШИЙН МЭРГЭЖЛИЙН СТАНДАРТ зэргийг өөрийн орны нөхцөл байдал тохируулсан хэлбэрээр хувилбар боловсруулан туршиг үзэж байна.

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН СТАНДАРТ:

 1. Хөтөлбөрийн зорилт
 2. Хөтөлбөрийн төлөвлөгөө
 3. Алба
 4. Албаны хэрэглэхүүдэхүүн
 5. Удирдлага болон Санхүүгийн чадамж
 6. Оюутан сурагчдын үйлчилгээ
 7. Элсэлт
 8. Хөтөлбөрийн бүтэц болон үргэлжлэх хугацаа
 9. Оюутны сурагчдын амжилт
 10. Оюутан сурагчдын санал хүсэлт
 11. Мэргэжил хөгжүүлэлтийн төлөвлөгөө ба дүгнэлт

БАГШИЙН МЭРГЭЖЛИЙН СТАНДАРТ

 1. Мэргэжлийн шинж

  Стандарт 1: Ерөнхий бүтэц
  Стандарт 2: Оюутан сурагчдын харилцан холбоо
  Стандарт 3: Харилцаа холбоо ба багийн ажиллагаа
  Стандарт 4: Мэргэжлийн өсөлт, хөгжилт
  Стандарт 5: Language Proficiency and ICT
  Стандарт 6: Заах ба суралцах
  Стандарт 7: Хичээл ба хөтөлбөр
  Стандарт 8: Агуулга ба сэдэв
  Стандарт 9: PK Diversity

ХОЁР.АЖЛЫН БАЙРНЫ АНГЛИ ХЭЛНИЙ МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫН ОЛОН УЛСЫН ҮНЭЛГЭЭ

2012 оноос эхлэн англи хэлний хөтөлбөрийн үнэлгээ, мэдлэг чадвар, ажлын байрны сонгон шалгаруулалт, албан тушаалын зөв хуваарилалтыг олон улсын шалгуур, стандартаар бодитой, үнэн зөв тогтооход дараах байгууллагатай хамтран ажиллаж байна. Үүнд:

Төр засгийн байгууллага Төрийн албаны зөвлөл 2012
БСШУЯ 2013
Багшийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт 2014
Цагдаагийн Ерөнхий газар 2015
Бизнесийн байгууллага МИАТ ХХК 2011
Мобиком корпораци ХХК 2012
Оюу Толгой ХХК 2013
Хаан банк 2014
Боловсролын байгууллага Улаанбаатар Их Сургууль 2012
ШУТИС 2013
Олон Улсын байгууллага Жайка ОУХАБ Монгол дахь төлөөлөгчийн газар 2013
АНУ-ын элчин сайдын яам 2014

ГУРАВ.ХӨНДЛӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яамны төрийн нарийн бичгийн даргын 2011 оны 11-р сарын 04-ны A/216 тоот тушаалаар мэргэжил олгох мэргэжил сургалтын төвийн англи хэлний хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийсэн.

Монгол улсад хэрэгжүүлж буй англи хэлний хөтөлбөрийн шалгуур, үзүүлэлтийг Сантис боловсролын төвийн англи хэлний эрчимжүүлсэн хөтөлбөрт туршиж, судалсан бөгөөд уг хөтөлбөрийг 2016 онд багтаан олон улсын магадлан итгэмжлэлд оруулахаар ажиллаж байна.